O nama

Srednja mašinska tehnička škola u Sarajevu osposobljava učenike za studij mašinstva i srodnih fakulteta, kao i za samostalan rad prema savremenim standardima i zahtjevima moderne industrije.
Naša skola se mora ubrzano približavati zahtjevima modernog tržista. Učenici se kod nas, između ostalog, osposobljavaju za crtanje i konstruisanje putem računara (programi A-CAD i CATIA) i programiranje modernih kompjuterski upravljanih CNC mašina, što predstavlja odličnu osnovu za rad u budućim modernim i automatizovanim pogonima.
Uslovi za obuku učenika bolji su nego ikada u historiji škole.
Škola posjeduje moderno opremljene CNC kabinete za programiranje mašina i obradu materijala, kabinete za informatiku,  A-CAD kabinet za konstruisanje i crtanje putem računara, CATIA kabinet sa licencom, dva multimedijalna kabineta sa video-projektorima, televizorom, grafoskopom, PC računarima i internetom, moderno opremljen kabinet za mjernu tehniku i kontrolu.
U školi je umreženo i konektovano na ADSL internet 50 računara.
Zahvaljujući podršci mladih i stručnih profesora, učenici stiču kvalitetna i aktuelna znanja iz oblasti primijenjene informatike i tehnike.
Škola je formirala  edukacioni centar za primjenu novih tehnologija koji će pružati podršku kako učenicima, nastavnicima drugih škola, tako i tehničkom osoblju iz privrede.
Strategija razvoja naše škole leži u zapošljavanju što većeg broja mladih i stručnih kadrova, kao i u permanentnom materijalnom ulaganju i opremanju škole za nove proizvodne tehnologije prema savremenim standardima u svijetu.
Učenici u našoj školi stiču kvalitetno obrazovanje , kao osnov za daljnji studij i usavršavanje. U tom cilju u nastavu se uvodi više praktičnih oblasti i stiču se znanja neophodna za rad nakon  završetka školovanja. Kroz nastavne predmete, učenicima je omogućeno da se osposobe za rad po najnovijim tehničkim standardima i zahtjevima moderne industrije i tržišta rada, što podrazumijeva korištenje računara i kompjutersko upravljanje mašinama, crtanje pomoću računara (AutoCAD-a, CATIE), kao i korištenje modernih elektronskih mjernih instrumenata. Naravno, uz sve nabrojano škola ne bi mogla uspješno da realizuje nastavne planove bez stručnih nastavnika koji prate razvoj novih tehnologija i prenose znanje i vještine učenicima naše škole .