Posjeta Konjica, Mostara i Blagaja

1 Aprila, 2022 0 comments SMTS

Planinarska sekcija naše škole je 26.3.2022. godine posjetila Konjic, Mostar i Blagaj. Izlet je realiziran po planu i programu iste sekcije, voditelj sekcije je Šarić Enes.

Planinarska sekcija posjetila Vlašić

1 Aprila, 2022 0 comments SMTS

Planinarska sekcija naše škole je 19.2.2022. godine posjetila Vlašić. Izlet je realiziran po planu i programu iste sekcije, voditelj sekcije je Šarić Enes.

DAN RUŽIČASTIH MAJICA

23 Februara, 2022 0 comments SMTS

Povodom Medjunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja  učenici Srednje mašinske tehničke škole snimili su kratki video clip u saradnji sa VU škole. Proveli smo dan pod sloganom ” Nasilje nije rješenje, ljubav i poštovanje jesu!”Održana je i zajednička radionica sa učenicima Srednje škole metalskih zanimanja.


Koordinatori ovih aktivnosti:Stručna služba škole i voditeljica Vijeća učenika

DAN ŠKOLE

2 Oktobra, 2021 0 comments SMTS

SVIM UČENICIMA I ZAPOSLENICIMA JU SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
ČESTITAM DAN ŠKOLE, 2. OKTOBAR, UZ ŽELJU ZA DOBRO ZDRAVLJE.

ZA VIŠE INFORMACIJA O HISTORIJI NAŠE ŠKOLE POGLEDAJTE LINK ISPOD:

Srednja masinska tehnicka skola

Direktor: Čupović Faruk

Stipendije za socijalno ugrožene učenike

8 Septembra, 2021 0 comments SMTS

Udruženje Obrazovanje gradi BiH u školskoj 2021/2022. godini dodjeljuje stipendije za učenike srednjih škola iz različitih kategorija.

Uslove konkursa i detaljne informacije možete pronaći na linku ispod:

https://ogbh.com.ba/2021/07/21/konkurs-za-dodjelu-stipendija-studentima-iz-porodica-ratnih-vojnih-invalida-demobilisanih-boraca-i-civilnih-zrtava-rata-ucenicima-srednjih-skola-i-studentima-sa-invaliditetom-talentovanim-i-socijalno/

Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2021. godine

Stipendije za učenike romske nacionalne manjine

8 Septembra, 2021 0 comments SMTS

Udruženje Obrazovanje gradi BiH u školskoj 2021/2022. godini dodjeljuje stipendije za učenike romske nacionalne manjine.

Uslove konkursa i detaljne informacije možete pronaći na linku ispod:

https://ogbh.com.ba/wp-content/uploads/2021/06/FOD-Konkurs-2021-2022.pdf

Obavijest za učenike o početku školske 2021/2022. godine

30 Augusta, 2021 0 comments SMTS

JU Srednja mašinska tehnička škola
Sarajevo, 30.8.2021. godine

O B A V I J E S T

Dragi učenici i roditelji,
sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će u srijedu, 1.9.2021.godine, početi redovna nastava u školskoj 2021/2022. godini.
Dolazak učenika u školu prvog dana nove školske godine u srijedu, 1.9.2021. godine, odvijat će se prema sljedećem rasporedu:
– 09:30 sati – prvi razredi,
– 10:00 sati – drugi razredi,
– 10:30 sati – treći razredi i
– 11:00 sati – četvrti razredi.
Učenici prvih razreda trebaju doći ispred škole, gdje će ih dočekati razrednici i odvesti do njihovih učionica.
Identična procedura je i za ulazak učenika drugih, trećih i četvrtih razreda.
Svi učenici će pohađati redovnu nastavu u školi, u skladu sa preporukama nadležnog Ministarstva i Kriznih štabova.
Raspored časova, satnicu, preporuke i uputstva o načinu realizacije odgojno-obrazovnog rada, uz poštivanje epidemioloških mjera, učenici će dobiti od svojih razrednika.
Uspješnu školsku 2021/2022. godinu i dobro zdravlje želi vam kolektiv JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo.

Spiskovi učenika prvih razreda za novu školsku 2021/2022. godinu

30 Augusta, 2021 0 comments SMTS

Razred I-1 Smjer Mašinski tehničar konstruktor na računaru

1. Bajrović Riad
2. Bošnjak Marko
3. Đono Emrah
4. Demirović Abdulah
5. Fatić Ahmet
6. Kućanović Amila
7. Lenjinac Minela
8. Muftić Emin
9. Pocrnjić Marko
10. Račić Sumeja
11. Ražanica Irhad
12. Salispahić Vildana
13. Smajić Ema
14. Subašić Nermin
15. Šehić Armin
16. Tuz Ali
17. Vrućak Sanin
18. Zorbić Adi
19. Hurembegović Talha

Razrednik: Kustura Melisa

Razred I-2 Smjer Mašinski tehničar konstruktor na računaru

1. Barimac Nihad
2. Bašović Faris
3. Brković Amin
4. Čarković Adin
5. Čomaga Faris
6. Dizdar Mustafa
7. Durić Irhad
8. Duraković Bakir
9. Gibanica Afan
10. Hasečić Kerim
11. Hodžić Bilal
12. Jaha Edi
13. Karić Armin
14. Omerović Adin
15. Pezić Jasir
16. Podojak Ajdin
17. Salameh Ahmed
18. Šabanović Armin
19. Zukić Harun

Razrednik: Šarić Enes

Razred I-3 Smjer Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama (CNC)

1. Bajrović Armin
2. Ćoso Bilal
3. Dugalija Armin
4. Đogić Faris
5. Glamočić Ibrahim
6. Hadžić Afan
7. Husić Hamza
8. Husović Rijad
9. Jahić Vedad
10. Javorovac Emir
11. Kumro Džemal
12. Maksumić Eldin
13. Masleša Mustafa
14. Memić Eman
15. Rakić Sandi
16. Salihović Tarik
17. Šehić Bakir
18. Šehović Vedad
19. Valjevčić Ahmed

Razrednik: Selak Mersiha

Razred I-4 Smjer Maš. tehn. kons. na računaru/Maš. tehn. za komp. uprav. mašinama

1. Abaz Danis
2. Alibegović Muhamed
3. Bejtović Rašid Inas
4. Begović Emir
5. Bureković Džan
6. Čakar Hajrudin
7. Dedeić Šejla
8. Džaka Tarik
9 Džebo Edin
10 Hadžić Adnan
11 Kalača Edin
12 Kalača Nejra
13 Kaliman Amar
14 Karaica Mirza
15 Kuna Ahmed
16 Mešić Tarik
17 Mušeljić Sara
18 Sevgi Aylin
19 Šahinagić Tajra
20 Šišić Una

Razrednik: Bečić Maja

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta za 2021/2022. godinu

12 Augusta, 2021 0 comments SMTS

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
Ulica Zmaja od Bosne 8
71000 SARAJEVO
www.smts.edu.ba

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka (g), a u vezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/17 i 30/19), člana 158. Pravila JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 I 31/21), odluke Školskog odbora JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo broj: 01-1-1094 od 10.8.2021.godine i Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26821-1/21 od 19.7.2021. godine raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/2022. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE
JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo
Ulica Zmaja od Bosne br.8, 71000 Sarajevo
www. smts.edu.ba
e-mail: smts@bih.net.ba

NAZIV RADNIH MJESTA
1. nastavnik/ca njemačkog jezika ………. 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022. godine;
2. nastavnik/ca matematike ………. 1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022. godine;
3. nastavnik/ca matematike ………. 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022. godine;
4. nastavnik/ca informatike ………. 1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022. godine;
5. nastavnik/ca fizike ………. 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022. godine;
6. nastavnik/ca tejelesnog i zdravstvenog odgoja ………. 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022. godine;
7. radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme …… 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022.godine;
8. portir-dnevni čuvar ……1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022.godine;
9. domar ……1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022.godine;
10. rukovalac centralnog grijanja-kotlovničar ……1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.8.2022.godine;

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
OPIS POSLOVA
Poslovi radnih mjesta radnika navedenih od rednog broja 1. do rednog broja 6. obavljaju se na osnovu . Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/17 i 30/19, u daljem tekstu: Zakon), Nastavnog plana i programa , Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:23 /04 i 27/08) i Pravilnika o radu JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo.
Opis poslova za radna mjesta navedena od rednog broja 1. do rednog broja 6. :
a) neposredan odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu), a prema normi časova utvrđenoj Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje,
b) pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,
c) priprema za nastavu,
d) permanentno stručno usavršavanje,
e) odgojno-obrazovni rad rad u odjeljenskoj zajednici,
f) izvoditi redovnu, dodatnu, dopunsku i fakultativnu nastavu,
g) vršiti sedmično, mjesečno i godišnje planiranje rada,
h) vannastavne aktivnosti (sekcije, druženja, grupe),
i) individualno usavršavanje-praćenje tekuće periodike, stručnih listova i časopisa,
j) uvodjenje inovacija, savremenih oblika i metoda nastavnog rada,
k) rad u okviru društvene i kulturne aktivnosti škole,
l) rad u stručnim organima škole, rad u ispitnim komisijama škole i komisijama školskog odbora i direktora, učestvovanje u izradi nacrta odluka Nastavničkog vijeća,
m) uredno i na predviđen način voditi pedagošku dokumentaciju i evidenciju, izrada spiskova i podataka o učenicima,
n) rad na elektronskoj dokumentaciji
o) saradnja s roditeljima i stručnim saradnicima,
p) organizovanje takmičenja u školi,
q) mentorstvo,
r) dežurstvo,
s) ostali poslovi predviđeni Pedagoškim standardima i normativima, Godišnjim programom rada i Nastavnim planom i programom, a u okviru 40. časovne radne sedmice utvrđene Standardima.
t) vrši i druge poslove po nalogu direktora u okviru stručne spreme, a u slučaju vanrednih okolnosti i ostale poslove po potrebi

Opis poslova radnog mjesta navedenog pod rednim brojem 7. , radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme:
a) redovno održava higijenu i stara se o optimalnim higijenskim uslovima za rad u učionicama, odnosno radnim prostorijama (čisti, odnosno briše podove, zidne površine, namještaj, opremu, stropove od prašine, papira, paučine i dr.)
b) redovno održava higijenu hodnika-holova i stepeništa-stubišta i stara se o održavanju optimalnih higijenskih uslova za rad,
c) redovno čisti prozore, prozorska stakla i vrata u hodnicima, kancelarijama, učionicama i drugim prostorijama,
d) redovno održava higijenu i stara se o optimalnim uslovima održavanja čistoće u svim kancelarijama,
e) redovno čisti školsko dvorište,
f) čisti sanitarne čvorove i čuva ih od oštećenja,
g) na prostoru koji održava u okviru radnog vremena sprječava namjerna oštećenja, zgrade i inventara, instalacija,
h) odgovara za pričinjenu štetu u dijelu koji održava u okviru radnog vremena, a za koju nije obavjestila/o neposrednog rukovodioca,
i) za vrijeme školskog raspusta, zimskog i ljetnog, vrši generalno čišćenje prostora za čije je čišćenje raspoređena,
j) po potrebi vrši i kurirske poslove u smislu dostavljanja pošte, dostavljanja usmenih ili pismenih akata ili poruka radnicima škole, po potrebi dostavlja akta radnicima i drugim službama,
k) obavlja druge poslove po nalogu direktora, sekretara škole i pomoćnika direktora škole.

Opis poslova radnog mjesta navedenog pod rednim brojem 8. , portir-dnevni čuvar:
a) obezbjeđuje školski objekat, školsku imovinu i školsko dvorište.
b) obavljaportirskuslužbuuportirnicinaulazuu školskuzgradu,
c) kontroliše sve ulaske u školu,
d) regulišeulazakučenikau školu,
e) u toku radnog vremena vrši redovan obilazak objekta, sve nedostatke koje primijeti bilježi i o tome izvještava direktora i domara,
f) vrši kontrolu korištenja osvjetljenja i aktivaciju i deaktivaciju alarmnog sistema,
g) po završetku radnog vremena vrši obilazak zgrade radi uvida u stanje instalacija i opreme, te vrši kontrolu školskog inventara ( odjeljenjske knjige, ključevi i sl.),
h) sarađuje s pripadnicima MUP-a, hitne pomoći, vatrogasnom službom te ih izvještava o eventualnim problemima.
i) dajeinformacijeiregulišeulazakiizlazakstranakairoditeljaučenika,najavljuje iste na propisan način,
j) prilikomulaskastranakairoditeljauzimaodgovarajućeličneisprave, apodatkeunosiuknjigudežurstva,
k) upućuje stranke određenom licu,
l) čuva ključeve od školskih prostorija,
m) u slučaju opasnosti potrebno je da alarmira nadležne službe kao što su policija, hitna pomoć, vatrogasna služba i sl.,
n) vodi računa i obavlja poslove čišćenja održavanja školskog dvorišta, naročito u zimskim uslovima, posipanje soli i obezbjeđenje nesmatanog prilaza objektima
o) vrši i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.
p) brine se o bezbjednosti ,sigurnosti i zaštiti učenika i osoblja škole i o njenoj imovini.

Opis poslova radnog mjesta navedenog pod rednim brojem 9. , domar:
a) opravka prozora,vrata i ustakljavanje staklenih površina,
b) opravka klupa, stolica i ostalog školskog namještaja,
c) zamjena brava, postavljanje školskih tabli,
d) sitnije opravke podova, lijepljenje vinas pločica,
e) sitniji molersko-zidarski, keramički, limarski i drugi radovi,
f) održavanje elektro i vodovodnih instalacija,
g) popravlja manja ostećenja vanjskih i unutrašnjih zidnih površina, oluka, krovne konstrukcije i gromobranske instalacije, keramički i limarski poslovi,
h) vodjenje uredne evidencije o nastalim štetama i izvršenim opravkama,
i) stara se i odgovoran je da školski inventar bude u prostorijama za koje je namijenjen,
j) odgovoran je za protivpožarnu zaštitu, te vrši pregled PP aparata i organizuje njihovo punjenje kao i pregled hidrantske mreže,
k) organizuje poslove čišćenja prostora škole i prostora oko škole,
l) vrši nadzor nad zaposlenicima koji održavaju higijenu i osigurava da prostorije budu čiste, zagrijane i provjetrene,
m) organizuje i vrši krečenje škole uz saglasnost direktora, te bojenje zidnih i drvenih površina u školi,
n) sarađuje s nastavnicima i stručnim saradnicima,
o) vrši svakodnevni pregled higijenskih uslova u prostorima Škole,
p) po potrebi vrši dezinfekciju,dezinsekciju ili deratizaciju uz prisustvo stručnih lica,
q) predlaže nabavku potrebnih materijala,
r) od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine pomaže rukovaocu centralnog grijanja-kotlovničaru,
s) pomaže rukovaocu centralnog grijanja i stara se o blagovremenom zagrijavanju prostorija,
t) pomaže u održavanju kotlovnice i instalacija centralnog grijanja i njihovoj ispravnosti,
u) zajedno sa rukovaocem centralnog grijanja vrši manje opravke na kotlovnici, instalacijama centralnog grijanja, a u slučaju većeg kvara interveniše da se kvar što prije otkloni,
v) zajedno sa rukovaocem centralnog grijanja stara se o bezbjednosti i sigurnosti kotlovnice, i instalacija centralnog grijanja,
w) stara se o redovnom održavanju svih prostorija škole, vrši otklanjnje otpadaka, papira i drugih nečistoća, kao i čišćenje snijega u vrijeme zimskog perioda, kako bi se obezbjedio normalan i nesmetan pristup školi, dužan je u zimskom periodu voditi računa o težini snijega na krovu, te uz instrukcije direktora organizovati i raditi na sklanjanju snijega s krova radi sprječavanja pucanja krovne konstrukcije i curenja vode u unutrašnjost škole,
x) vrši i druge poslove od interesa za Školu, a po nalogu direktora, pomoćnika direktora/rukovodioca nastavnog procesa.

Opis poslova radnog mjesta navedenog pod rednim brojem 10.,rukovalac centralnog grijanja-kotlovničar:
a) obavlja poslove stručnog rukovođenja uređajima energetskih i drugih postrojenja u kotlovnici,
b) uključuje, odnosno isključuje grijanje, vrši kontrolu ispravnosti uređaja i grijnih tijela, održava u ispravnom stanju kompletan sistem zagrijavanja,
c) analizira potrošnju energenata, brine o ekonomičnosti utroška i preduzima mjere štednje i racionalnog rada kotlovnice i drugih dijelova u sistemu grijanja objekta škole,
d) brine o redu i urednosti prostora kotlovnice, grijnih tijela, odnosno drugih dijelova sistema grijanja, u saradnji s portirom kontroliše ispravnost PP aparata i hidranata,
e) stara se o normalnom i blagovremenom zagrijavanju prostorija
f) vrši manje opravke na kotlovnici, instalacijama centralnog grijanja, a u slučaju većeg kvara interveniše da se kvar što prije otkloni,
g) stara se o bezbjednosti i sigurnosti kotlovnice i instalacija centralnog grijanja
h) po nalogu direktora, izvan sezone grijanja, a po potrebi i u sezoni grijanja pomaže domaru škole u izvršavanju njegovih poslova,
i) u saradnji s domaraom škole dužan je brinuti o čistoći dvorišta, te učestvovati u raščišćavanju dvorišta škole od snijega,
j) vrši druge poslove po nalogu direktora.

POTREBNI USLOVI PO SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
Uslovi koje treba da ispunjavaju radnici za radna mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 6. utvrđeni su Pravilnikom o radu, na osnovu Nastavnog plana i programa za srednje tehničke i stručne škole, Godišnjeg programa rada Škole i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo.
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH(”Službene novine F BiH” 26/16, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole i Pravilnikom o radu JU Srednja mašinska tehnička školaSarajevo i to:

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1. su:
– profesor njemačkog jezika, VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno prvi ciklus (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili II ili III ciklus bolonjskog sistema visokoobrazovnog procesa.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2. i 3. su:
Nastavu matematike u Srednjoj školi za stručno obrazovanje i obukuizvode osobe sa završenim VII stepenom stručne spreme, kao i osobe sa završenim I (prvim) ciklusom studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, II (drugim), odnosno III (trećim) ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera (teorijski, nastavni ili smjer primijenjene matematike) i stečenim zvanjem: profesor matematike, diplomirani matematičar- informatičar, magistar matematike, magistar primijenjene matematike.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 4. su:

a. Prirodno-matematički fakultet:
– Diplomirani matematičar-informatičar
– Magistar softverskog inžinjerstva
– Magistar matematike, nastavnički smjer
– Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjuterska nauka,
– Svršenici Prirodno-matematičkog fakulteta informatičkog i računarskog usmijerenja (VSS- VII stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa).

b. Elektrotehnički fakultet:
– Diplomirani inžinjer informatike i računarstva,
– Svršenici Elektrotehničkog fakulteta informatičkog i računarskog usmijerenja (VSS- VII stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa).

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 5. su:
– VSS – VII stepen stručne spreme – završen Prirodno-matematički fakultet i stečen stručni naziv profesor fizike ili dipl. fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili neki drugi fakultet gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ako je to naznačeno u diplomi ili drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (300 ECTS bodova) u kome je fizika glavni predmet.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 6. su:
– VII stepen stručne spreme (profesor fizičkog vaspitanja, profesor za fizičku kulturu, profesor sporta i tjelesnog odgoja);
– Magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja;
– Doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja;
– Završen II ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja;
– Završen III ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 7. su:
NK radnik -završena osnovna škola.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 8. su:
Završena osnovna škola, NK radnik, položen ispit iz PPZ-a ( protivpožarne zaštite).

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 9. su:
Završena škola za KV radnike- III stepen školske spreme ili VKV radnik- V stepen, mašinske ili elektro struke, jedna godina radnog iskustva na poslovima domara.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 10. su:
Završena škola za KV radnike- III stepen , VKV radnik- V stepen , IV stepen mašinske ili elektro struke, položen atest ( certifikat) za rukovaoca energetskih postrojenja, jedna godina radnog iskustva.

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica), dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama, čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20, 28/21).
Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:
a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo u posljednja 24 mjeseca
b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

MJESTO OBAVLJANJE RADA

Mjesto obavljanja rada radnika za radna mjesta navedena od rednog broja 1. do rednog broja 10. je u zgradi Škole u ulici Zmaja od Bosne br. 8, te izvan prostorija Škole u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o radu JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo i Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Škole.
RADNO VRIJEME
Radno vrijeme radnika za radna mjesta navedena od rednog broja 1. do rednog broja 6. se ostvaruje u skladu s rasporedom časova u školskoj 2021/2022. godini, i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, a radno vrijeme radnike za radna mjesta od rednog broja 7. do 10. je osam (8) sati dnevno

IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika sa punim radnim vremenom (punom nastavnom normom) od rednog broja 1. do rednog broja 6. iznosi: 1165,50 KM; 1197,00 KM; 1228,50 KM ili 1291,50 KM i zavisi od posebnog stručnog zvanja radnika.
Osnovna plaća radnika pod rednim brojem 7. iznosi 645,75 KM, pod rednim brojem 8. iznosi 693 KM, pod rednim brojem 9. i 10. iznosi 756 KM.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnim novinama ” Oslobođenje” i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 23.08.2021.godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA
Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je: 033 275-620 i 033 275-621.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, na protokol Škole ili putem pošte na adresu: JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika ustanove, sa naznakom „Prijava na javni konkurs na poziciju ____ (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ! – OTVARA KOMISIJA!”.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25. stav (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs (Saglasnost ne mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa),
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA(kopije ili ovjerene kopije)
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,
c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika),
g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
j) potvrda o posebnom priznaju UNSA,
k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
– uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,
– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,
– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,
– uvjerenje o učešću u oružanim snagama,
– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,
– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo,
m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Kandidati iz člana 22. stav (4) i (5) Pravilnika će elektronskom poštom na adresu navedenu na prijavi za javni konkurs biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri. Kandidati koji su pozvani na provjeru radnih i stručnih sposobnosti i koji posjeduju dodatnu dokumentaciju iz člana 18. stav (2) tačka k) i m) Pravilnika, obavezni su istu neposredno po dolasku na provjeru radnih i stručnih sposobnosti uručiti Komisiji, koja će navedenu činjenicu zapisnički konstatovati. Ustanova je o prethodnom obavezna kandidate obavijestiti prilikom dostavljanja obavijesti iz stava (1) člana 23. Pravilnika.
Izabranom kandidatu se elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs u skladu sa članom 18. stav (1) tačka e) Pravilnika dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos. Kandidat koji je primljen u radni odnos ima obavezu da u roku od dva radna dana od dana prijema odluke direktoru u pisanom obliku, elektronskom poštom dostavi izjavu da li prihvata ili ne prihvata zaposlenje. Ukoliko u pomenutom roku kandidat ne dostavi izjavu o prihvatanju posla, smatra se da nije prihvatio posao.
Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno 26. stav (6) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po Javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21 i 31/21).
Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje” dana 13.08.2021. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU Srednja mašinska tehnička škola, www.smts.edu.ba i putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba).
Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu, do 23.8.2021. godine.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od mjesec dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Važna obavijest za učenike koji se nisu upisali putem online sistema

4 Jula, 2021 0 comments SMTS

Poštovani učenici i roditelji

Nakon dva upisna roka u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi je ostalo 16 slobodnih mjesta za sljedeća zanimanja:
– Mašinski tehničar konstruktor na računaru – 3 slobodna mjesta
– Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama – 13 slobodnih mjesta.

Učenici koji nisu primljeni niti u jednu srednju školu putem online upisa, mogu lično dostaviti dokumentaciju za upis u I razred i na taj način biti primljeni u našu školu.

Važno je napomenuti da je za upis u našu školu potrebno imati minimalno 63 boda, pri čemu su značajni predmeti za struku: bosanski jezik,matematika i fizika.

Dokumentaciju za upis je potrebno dostaviti u sekretarijat škole, koji se nalazi na trećem spratu Srednje masinske tehničke škole, radnim danom u periodu od 9 do 13 sati.

Konacna rang lista drugog konkursnog roka

28 Juna, 2021 0 comments SMTS

Konacna rang lista drugog konkursnog roka za upis učenika u prvi razred školske 2021/2022. godine

Rang lista drugog konkursnog roka za smjer Mašinski tehničar konstruktor na računaru preuzmite:

RangListaKonstruktori2

Rang lista drugog konkursnog roka za smjer Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama preuzmite:

RangListaCNC2

OBAVJESTENJE – II Konkursni rok

22 Juna, 2021 0 comments SMTS

Cijenjeni učenici i roditelji,

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola, putem online sistema počinje u četvrtak 24.juna i traje do ponedjeljka 28. juna 2021. godine.
Obavještavamo učenike koje se nisu upisali u prvom konkursnom roku da u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi ima slobodnih mjesta za sljedeće smjerove:

1. Mašinski tehničar konstruktor na računaru – 14 slobodnih mjesta.
2. Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama
(CNC tehnicar) – 15 slobodnih mjesta

Važno je naglasiti svim zainteresovanim učenicima da putem online sistema našu školu mogu izabrati i kao prvi i kao drugi izbor škole, uz različit izbor zanimanja.

Primjer:
1.PRVI IZBOR: Srednja mašinska tehnička škola
Izbor zanimanja: Mašinski tehničar konstruktor na računaru.
2.DRUGI IZBOR: Srednja mašinska tehnička škola;
Izbor zanimanja: Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama (CNC tehničar)

Konacna rang lista prvog konkursnog roka

18 Juna, 2021 0 comments SMTS

Konacna rang lista prvog konkursnog roka za upis učenika u prvi razred školske 2021/2022. godine

Rang lista prvog konkursnog roka za smjer Mašinski tehničar konstruktor na računaru preuzmite:

RangListaKonstruktori

Rang lista prvog konkursnog roka za smjer Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama preuzmite:

RangListaCNC

Nakon što ste izabrali našu školu, šaljemo vam informacije

18 Juna, 2021 0 comments SMTS

Dragi učenici i cijenjeni roditelji,

Uz našu zahvalnost što ste kao narednu stepenicu vašeg školovanja izabrali našu školu, šaljemo vam informacije vezane za predaju potrebne dokumentacije za upis.

Po objavljivanju konačne rang-liste primljenih kandidata prvog konkursnog roka, učenik je dužan da dostavi sljedeću potrebnu dokumentaciju za upis u prvi razred naše škole i to:
1.Uvjerenje o uspjehu učenika u VI,VII i VIII razredu (original),
2.Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original),
3. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerenu kopija),
4. Prijava za upis (prijavu za će biti moguće isprintati nakon objave konačne rang liste),
5. Druga relevantna dokumentacija za utvrđivanje broja bodova

Potrebnu dokumentaciju učenici, dostavljaju od ponedjeljka 21.6.2021. do četvrtka 24.6.2021. godine u pratnji roditelja.
Upisna komisija će vas dočekati u vremenskom intervalu od 8 do 14 sati, u prostoriji Centra za nove tehnologije (prizemlje škole –ulaz lijevo) .